Home :: Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Huisnummer.com is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba.

Artikel 1- Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in ťťn van de shops van Jongster bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Jongster bvba middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Jongster bvba worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Jongster bvba ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Jongster bvba en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 Jongster bvba heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Jongster bvba websites te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Jongster bvba is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Jongster bvba zijn vrijblijvend en Jongster bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Jongster bvba. Jongster bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Jongster bvba dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Jongster bvba gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Jongster bvba.

2.4 De administratie van Jongster bvba geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Jongster bvba verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Jongster bvba verrichte leveringen. Jongster bvba erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Jongster bvba, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending.

3.1 De door Jongster bvba opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijden staan bij de producten zťlf of in de rechthoeken bovenaan elke categorie. De maximale levertijd is 60 dagen, tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Jongster bvba u als consument hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Jongster bvba overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

3.3 Artikelen worden onverzekerd verzonden via De Post als de betaling ontvangen cq de automatische incasso verwerkt is. Jongster bvba is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door De Post. Indien het pakket nadat het de status verzonden heeft gekregen binnen de 5 werkdagen niet aankomt heeft u het recht dit binnen de volgende 2 dagen te melden anders wordt het pakket als aangekomen beschouwd.

3.4 Wanneer er bij de bestelling een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Jongster bvba dienen er opniew de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen, u kan de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak.

Artikel 4 - Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie middels het verlenen van een ťťnmalige machtiging tot automatisch incasso ůf door overschrijving vooraf op ons bankrekeningnummer. Storneren is niet mogelijk.

4.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Jongster bvba gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Jongster bvba zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na sommatie door incasso bent u een bedrag van 15 Euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Jongster bvba haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag (excl. BTW) zijn met een minimum van 35 Euro (excl. BTW), onverminderd de bevoegdheid van Jongster bvba om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Jongster bvba gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Jongster bvba te weigeren.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 Jongster bvba is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Jongster bvba, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Jongster bvba zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten.

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten die rusten op de door Jongster bvba geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Jongster bvba garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Jongster bvba geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid.

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Jongster bvba daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

8.3 Mocht een niet gepersonaliseerde produkt niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 7 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

Jongster bvba
Muizenstraat 175
1981 Hofstade (BelgiŽ)

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Jongster bvba binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over.

Artikel 9 - Bestellingen en communicatie.

9.1 Jongster bvba is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Jongster bvba, dan wel tussen Jongster bvba en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Jongster bvba.

Artikel 10 - Persoonsgegevens.

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Jongster bvba. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Jongster bvba.

10.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Jongster bvba over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Jongster bvba. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

10.4 Het IP-nummer van de klant wordt gelogd om misbruik van de optie automatische incasso te voorkomen. Misbruik wordt gemeld bij de betreffende internetprovider en bij justitie.

Artikel 11 - Diversen.

11.1 Indien de klant aan Jongster bvba schriftelijk opgave doet van een adres, is Jongster bvba gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Jongster bvba een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Jongster bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Jongster bvba deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Jongster bvba is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Toepasselijke recht en geschillenregeling.

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jongster bvba is het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in BelgiŽ.

Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Jongster bvba.

Onze betalingsmogelijkheden
Onze andere winkels
Metallooks
Gespecialiseerd fabrikant van sierpoorten, carports, hekwerk,...

Klik hier om naar www.metallooks.be te gaan
Huisnummer.com is een winkel van Jongster bvba | Contact | Algemene voorwaarden